Udskriv
Sideopsætning
Danske reserver
Danmark har en olie- og gasproduktion, som i en mindre årrække fremover er stor nok til, godt og vel at kunne dække Danmarks eget forbrug. Danmark har endda i en årrække kunnet fastholde en position som det tredjestørste olieeksporterende land i Europa, næst efter de store olieproducenter i Nordsøen, Storbritannien og Norge. Dansk olie og gas findes på kilometers dybde i kalksten og sandsten i Nordsøen, men der gøres langt fra fund alle steder, hvor der bores. Billedet herunder er fra udbygningen af Sirifeltet, der blev fundet i 1995 og sat i produktion i 1999.

Kilde: DONG Energy

Til venstre Sirifeltets produktionsplatform og til højre boreplatformen Mærsk Gallant der blev brugt som indkvarteringsfacilitet under udbygningen af feltet. DONG Energy er operatør på Sirifeltet, og boreriggen var kontraheret hos Mærsk Drilling. Afstanden mellem havoverfladen og bunden af produktionsplatformen er ca. 25 meter. Fra Sirifeltet er der frem til udgangen af 2014 samlet produceret 12,2 mio. m3 olie. De tilbageværende reserver i dette felt blev opgjort til 1,0 mio. m3 olie pr. 1. januar 2016.


Energistyrelsens hjemmeside, under styrelsens ansvarsområde for olie og gas, er der en ajourført oversigt over efterforskningsaktiviteterne og produktionsvirksomheden i den danske del af Nordsøen. Her findes også de seneste rapporter fra Energistyrelsen om Danmarks olie- og gasproduktion med bla. produktionstal og reserveopgørelser for de enkelte felter og prognoser for den samlede produktion.

Tabellen nedenunder er et sammendrag af Energistyrelsens opgørelse af danske reserver og ressourcer af olie og gas i Nordsøen pr. 1. januar 2016.

  Olie Salgsgas
Reserver Opgjort som
mio. m3
Opgjort som
mio. tønder
  mia. Nm3 *)
Fra igangværende indvinding og besluttet udbygning 72 454 16
Fra sandsynliggjort udbygning 6 38 0
SUM 78 492 16
Betingede ressourcer **) 82 517 64
Total 2016 160 1009 80

*) 1 Nm3 (normalkubikmeter) er 1 m3 gas ved referencetilstanden 0 °C og 1 atm.
**) Betingede ressourcer omfatter projekter for udbygninger af fund og nye felter eller videreudbygning af eksisterende felter, hvor det tekniske eller kommercielle grundlag endnu ikke er på plads til en endelig beslutning om udbygning.

De to følgende figurer viser den danske årsproduktion og det indenlandske årlige forbrug af henholdsvis olie og gas siden 1975 samt det forventede forløb af produktionen frem til 2040 vurderet ud fra de anslåede reserver pr. 1. januar 2016.

Kilde: Energistyrelsen

Produktion og langsigtet prognose for olie (1 m³ = 6,293 tønder).

Kilde: Energistyrelsen

Produktion og langsigtet prognose for salgsgas.

Den danske produktion toppede i 2004-2005 med omkring 22 mio. m³ olie og 9 mia. m³ gas og er efterfølgende, trods energibesparelser og satsning på grøn energi, aftaget betydeligt mere end forbruget. På kort sigt forventes produktionen at falde til et lavpunkt, hvor Danmark i en mindre periode må importere olie og gas for at dække forbruget. I den langsigtede prognose frem til 2040 er der medtaget mulige bidrag til produktionen fra forbedret indvindingsteknologi og nye fund.