Udskriv
Sideopsætning
Risikovurdering
Risikoen for at fejle er større end sandsynligheden for succes
Det er risikabelt og dyrt at efterforske olie og gas. Der bores flere tørre huller end der bores huller med fund, ofte i forholdet 5 til 1. Når et olieprospekt er kortlagt og reserverne estimeret bedst muligt, vil olieselskaber forsøge at vurdere (kvantificere) sandsynligheden for at gøre fund i en boring på prospektet - eller - risikoen for at bore et tørt hul.


Eksempel på vurdering af fundsandsynlighed

Geologisk forudsætning Sandsynlighed (%)

  Kildebjergart A   = 100  
Modenhed B   = 90
Migration C   = 60
Reservoirbjergart D   = 80
Fælde E   = 90
Forsegling F   = 80
Timing G   = 100
Bevarelse H   = 100

Fundsandsynlighed = A x B x C x D x E x F x G x H = 31%

Beregningsboks: Bjarne Leth Nielsen, DONG Energy

Fundsandsynlighed
Sandsynlighedsvurderingen gennemføres ved at vurdere sandsynligheden på hver enkelt af de geologiske forudsætninger for en olieforekomst, d.v.s. kildebjergarten tilstedeværelse, dens modenhed for olie eller gas, migrationsvejen fra kilden ind i reservoiret, reservoirets tilstedeværelse og kvalitet, usikkerheden i kortlægningen af fælden, forseglingens forventede effektivitet, timingen i migration og fældedannelse og endelig sandsynligheden for at kulbrinterne er bevaret uomdannede i fælden og ikke siden er sluppet ud af denne på grund af tektoniske forstyrrelser.

Hver enkelt af disse faktorer tillægges en sandsynlighed, og ved at multiplicere disse sandsynligheder med hinanden får man den samlede sandsynlighed for at gøre fund i en boring. Der bores ofte på prospekter med en fundsandsynlighed på mellem 10% og 30%.

Økonomisk analyse
Til en prospektvurdering hører en økonomisk analyse hvor man værdisætter de forventede reserver i prospektet. Nutidsværdien (NPV = Net Present Value) af reserverne kan igen vægtes i forhold til den beregnede fundsandsynlighed, den såkaldte forventningsværdi (EMV = Expected Monetary Value). Forventningsværdien er en god parameter til at prioritere mellem flere kortlagte prospekter. Det kan således være mere attraktivt at bore på et lille prospekt med en høj fundsandsynlighed frem for på et stort prospekt med en lille fundsandsynlighed. Forventningsværdien på det lille prospekt er højere end forventningsværdien på det store prospekt.