Udskriv
Sideopsætning
Boringer

Borerig

En olieboring er en bekostelig affære, d.v.s. sjældent under 50 millioner kroner og ind imellem over 200 millioner kroner. Prisen afhænger naturligvis af boringens dybde, om den udføres på land eller til havs, om der opstår tekniske komplikationer der forsinker boringen, og omfanget af det måleprogram der gennemføres i boringen. Den vigtigste faktor i omkostningen er prisen for at leje en borerig. Boreriggene lejes på kontrakt hos rigejerne, og dagsprisen for en mellemstor borerig er 600.000 - 800.000 kroner. En boring til f.eks. 4000 meters dybde vil, hvis alt går efter planen, kunne gennemføres på ca. 100 dage, d.v.s. ca. 70 mio kr i rigomkostninger. Hertil kommer udgifter til foringsrør, boremudder, borekroner, transport og en meget lang række af serviceydelser. I det efterfølgende vil vi kun se på boringer på havet, idet mere end 90% af alle danske olieboringer udføres i den vestlige del af det danske Nordsøområde hvor også de danske olie- og gasfelter er beliggende.

Et par definitioner
Finder man olie eller gas i en boring er der tale om en "fundboring". Finder man hverken olie eller gas kaldes boringen for "tør". Det er vigtigt at bemærke at sandsynligheden for at bore en tør efterforskningsboring i næsten alle tilfælde er større end at gøre fund i boringen. Fundsandsynligheden er beskrevet nærmere under Risikovurdering.

Forarbejdet inden borebeslutning
Beslutning og gennemførelse af en boring ligger normalt i den sidste del af en licensperiode, d.v.s. ofte efter gennemførelsen af 2-5 års tekniske forarbejder. Da boringen er den dyreste enkeltinvestering i efterforskningen, er beslutning om boring i en licensgruppe kritisk. Boringen vil i princippet vise om de geologiske og geofysiske tolkninger og modeller har været korrekte, og resultatet er helt afgørende for om der skal arbejdes videre med prospektet eller om licensen eventuelt skal tilbageleveres.

Dette stiller store krav til omfang og kvalitet af det tekniske forarbejde. Et typisk arbejdsforløb frem til en borebeslutning er følgende: Indsamling og processering af seismiske data, tolkning af seismikken, generering af geologiske kort for undergrunden, analyse og definition af prospektmuligheder, geologiske tolkninger og korrelationer til andre boringer i området, definition af et egentligt prospekt (se de 8 underemner til Geologiske forudsætninger) og vurdering af prospektets usikkerheder [Risikovurdering], reserveberegninger [Reserveberegninger], udbygnings- og produktionsmuligheder i tilfælde af fund samt - til allersidst - økonomiberegninger [Økonomiberegninger]. Hvert eneste trin i dette lange forarbejde vil være kvalitetssikret, og resultaterne vil være diskuteret i faglige fora og i licensgrupperne. Der kan ikke kigges i facitlisten undervejs, og kun boringen vil vise om antagelserne har været rigtige.