Udskriv
Sideopsætning
Lagenes betydning for olie og gas
Olie og gas dannes, transporteres og akkumuleres i sedimenter. Muligheden for at finde økonomiske olie- eller gasforekomster afhænger af om der er den rette kombination og lagfølge af forskellige sedimenter/bjergarter, og om de har været udsat for det rigtige tryk og den rigtige temperatur [Geokemi].


Eksempler på bestanddele Kan være
Type Mineralogi Sediment
Planterester Organisk materiale Tørv, brunkul, gytje Kilde til gas
Dyreplankton Organisk materiale Mørkt, finkornet Kilde til olie
Planteplankton Kalk (kalcit) Skrivekridt Reservoir
1) Ler Meget fine korn af kvarts
eller kalcit
Lersten
Skrivekridt
Reservoir
2) Ler Lermineraler Lersten Segl
3) Ler med
    organisk materiale
Blandet Sort lersten Kilde eller segl
Sand Kvarts eller kalcit Sandsten Reservoir
Skeletmateriale Kalcit Koral- / bryozokalk Reservoir
Inddampningsrest Salt Saltsten Segl

Kilde: Erik Nygaard, GEUS