Udskriv
Sideopsætning
Boringens planlægning

Kilde: Bjarne Leth Nielsen, DONG Energy

Der afholdes teknisk møde i en licensgruppe. Gruppens operatør fremlægger her resultaterne af sit arbejde og sit forslag om boring for partnerne. Hvis der opnås enighed i den Tekniske Komite, skal anbefalingen efterfølgende godkendes af Operationskomiteen.

En boring skal planlægges nøje, og arbejdet der skal gennemføres, skrives ind i "Boreprogrammet" som er et dokument der skal godkendes af myndighederne. Planlægning af den operationelle del af en dyb boring begynder 6-9 måneder før boringen igangsættes. Det er normalt boreingeniører som er ansvarlige for planlægningen, men mange andre faggrupper bidrager med viden til boreprogrammet. F.eks. danner den geologiske prognose for lithologi og stratigrafi samt tryk og temperatur grundlag for boreingeniørernes valg af dybder for sætning af foringsrør (se nedenfor).

Hvad indeholder boreprogrammet?
Progammet indeholder en beskrivelse af prospektet hvor boringen skal placeres og en prognose over dybden til de lag der skal gennembores, inden man når frem til reservoiret. Dernæst beskriver programmet hvilke prøver og målinger der skal gennemføres under boreforløbet. Der skal indsamles prøver (borespåner) af de gennemborede lag, der planlægges elektriske målinger (borehulslogging) af en lang række fysiske egenskaber for lagene, f.eks. porøsitet, densitet, naturlig radioaktivitet og elektrisk modstand. Resultaterne udnyttes i den efterfølgende vurdering af prospektet. I reservoiret vil der måske skulle skæres borekerner, og programmet beskriver kriterierne for kernetagningen og hvorledes den skal gennemføres.

Lige så vigtigt indeholder boreprogrammet en beskrivelse af de tekniske boreoperationer trin for trin. Hvilken diameter skal borehullet have til at begynde med, og hvilken huldiameter forventer man i den dybeste del af hullet?

Sætning af foringsrør (casing) bliver beskrevet med hensyn til dybder og forventet trykudvikling. Casing-programmet er designet af hensyn til borehullets stabilitet og kontrol af trykket i lagene der gennembores. Undergrunden kan opdeles i en række overordnede trykceller - og der vil typisk planlægges sætning af ny casing på grænsen mellem hver af disse (typisk 4-5 gange i en dyb boring til f.eks. 4500 m).

Boremudderet beskrives såvel som borerør, borekroner, cementering af foringsrør, håndterings-vejledninger og en lang lang række anvisninger om udstyret på riggen og de procedurer der er nødvendige for at gennemføre boringen sikkerhedsmæssigt forsvarligt og på den planlagte tid. Det vil føre for vidt at komme ind på disse emner her.