Vurdering af resultaterne
Vi har gjort et fund - og hvad så?

En vellykket boring er ikke kun en feltoperation som er blevet gennemført uden tekniske og menneskelige uheld inden for tidsrammen og uden at overskride budgettet. Resultatet af det egentlige formål med boringen, nemlig at påvise kulbrinter i reservoiret, er ikke mindst vigtigt og helt afgørende for hvad der videre skal ske. Situationen kan f.eks. nu være således at de elektriske logs har vist olie i reservoiret, og at olien eventuelt er blevet bekræftet i de borekerner der er skåret i en del af reservoiret. Endelig kan der være gennemført en produktionstest hvor man over en kortere periode (1 eller flere dage) producerer olie fra reservoir til overfladen.

Kilde: DONG Energy

Produktionstest. Olie fra reservoiret produceres i nogle få timer for at vurdere reservoirets ydeevne. De producerede mængder fra en test kan ikke anvendes og brændes på riggen.


Der forestår herefter et stort laboratorie- og analysearbejde hvor blandt andet fundets størrelse, reservoirets produktionsegenskaber og oliens sammensætning skal vurderes nærmere. Alle resultater skrives ind i en fund-evalueringsrapport som også indeholder anbefalinger til de næste skridt i processen frem mod beslutning om udbygning og produktion af feltet. Det kan ikke udelukkes at fundet er for småt til at yderligere arbejde kan betale sig, hvilket også vil medføre at efter- forskningslicensen i løbet af et stykke tid tilbageleveres til staten. Ser fundet omvendt lovende ud, og er der tegn til at det kan være stort nok til udnyttelse, vil der efter vurdering af alle data fra boringen blive fremsat forslag om en vurderings- eller afgrænsningsboring. Formålet med endnu en boring er nærmere at bestemme fundets størrelse og hvordan det evt. bedst lader sig producere.

Viser flere vurderingsboringer at fundet har den nødvendige størrelse til produktion, vil næste skridt være at der til myndighederne fremsendes en kommercialitetserklæring. Denne er i praksis en ansøgning om en forlængelse af licensen på op til 30 år med det formål at producere de fundne reserver. Der indledes en dialog med myndighederne, og efterfølgende fremlægges der planer for udbygning og produktion af feltet. Når alle godkendelser foreligger, kan udbygning af feltet begynde, men det er en helt anden og længere historie som vi håber senere at kunne vende tilbage til.