Udskriv
Sideopsætning
Geostyring
Sammen med den horisontale boreteknologi er der udviklet en lang række teknikker, der har til formål at optimere en brønds placering i reservoiret. Den sammenfattende betegnelse for dette speciale er geostyring. Nogle af teknikkerne bygger på elektriske borehulsmålinger, der i princippet har været kendt i mange år. Det nye er, at målingerne foretages fra instrumenter der sidder lige bag borekronen, så dataindsamlingen sker mens der bores. De data der transmitteres til overfladen, kan ydermere behandles og vises på en måde, så de illustrerer borehullets geometri i forhold til lagdelingen.

Andre geostyrings-teknikker bygger i højere grad på en forfinelse af mere klassiske discipliner som regulære bjergartsbeskrivelser, men som regel også på en meget højt opløst biostratigrafisk inddeling af reservoirintervallet. Rigtig dygtige geologer kan også tolke meget ud fra de boreparametre, der hele tiden måles. Detaljer som borehastighed og borestrengens vridningsmodstand kan sammenholdt med andre data være med til at skabe et fuldt billede af forholdene på bunden af hullet.

Sammenfatningen og fortolkningen af de enorme datamængder der hele tiden genereres, kræver en kyndig og erfaren geolog som har et godt overblik.

Grafik: Erik Nygaard, GEUS

På figuren er det med rød streg skitseret, hvordan spidsen af en borestreng gennemborer bestemte lag, jfr. illustrationerne til Brøndgeometri. Ved at analysere på fossilindholdet i prøver af borespåner kan en biostratigraf angive, hvor i lagpakken borekronen befinder sig på et givet tidspunkt. Den stratigrafiske opløsning afhænger af mange ting. Både af, hvor godt lagpakken allerede er gennemboret, og også af indholdet af fossiler, som kan variere. Endelig er der en tendens henimod højere stratigrafisk unøjagtighed jo længere en brønd bores.

Den type fossiler, en biostratigraf analyserer, er meget små og varierer typisk mellem nano- og mikrometer. Det kræver en speciel prøve-forberedelse og kraftige mikroskoper at analysere sig frem til fossilsammensætningen i en prøve af borespåner, der er cirkuleret op fra bunden af en flere kilometerdyb boring.

Eksempler på mikroskopiske fossiler brugt til bestemmelse af aflejringernes biostratigrafiske (relative) aldre er vist under Biostratigrafi.