Udskriv
Sideopsætning
Om dette websted
Olie- og gasindvinding i Nordsøen har gennem en årrække haft stor betydning for dansk energiforsyning, beskæftigelse og økonomi. Olie og gas er også kernen i en spændende emnekreds, der omfatter en mængde fagdiscipliner og har geologi som omdrejningspunktet. I 2003 besluttede Nationalkomiteen for Geologi (hjemmehørende under Videnskabernes Selskab) at nedsætte en arbejdsgruppe, som fik til opgave at udvikle dette websted, der har en dansksproget tilgang til emnerne og henter mange af sine eksempler fra produktions- og efterforskningsvirksomheden i den danske Nordsø. Den første serie opslag blev lagt på nettet i 2004 og er siden blevet udbygget med nye opslag om bl.a. reservoir- og boreteknik. I 2014 blev webstedet henlagt under De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).

Olie- og gassiderne er opbygget som 74 gennemillustrerede opslag om de geologiske forudsætninger for at finde olie og gas, om indvindingen af olie og gas og om de geologiske og geofysiske metoder, der benyttes i efterforskningen. Metoder til beregning af reservernes størrelse og det fysiske og teknologiske grundlag for produktion af olie og gas er ligeledes omtalt i detaljer. Der er således lagt vægt på at give et sammenhængende indtryk af bredden i emnet. De mange opslag til trods er der aspekter, der som fx skifergas kun omtales kort eller slet ikke omtales, som fx klima- og miljøaspekterne.

I afsnittet Danske reserver viderebringer vi en række oplysninger offentliggjort af Energistyrelsen i 2016 om produktion og reserver af olie og gas i den danske Nordsø, og i et tilhørende underafsnit præsenterer vi Energistyrelsens kort fra 2015 over de producerende felter. Læsere, der fremover ønsker at følge med i ejerskaberne til licenserne, produktionen og fremtidige opgørelser over de tilbageværende ressourcer opfordres til selv at holde sig ajour på Energistyrelsens hjemmeside, hvor man kan nedhente styrelsens rapporter om Danmarks olie- og gasproduktion.

Forfatterne til opslagene er geologer, geofysikere og ingeniører med fagkundskab indenfor de behandlede emner. Herudover har mange af forfatternes kolleger bidraget med input og figurmateriale. Vi har valgt at bevare de stilistiske forskelle mellem opslagene og at acceptere gentagelser, hvor de er nyttige for sammenhængen, og hvor en intern krydsreference kunne være distraherende.

Den fælles hensigt under udviklingen af webstedet har været, at fremstillingen skal være forståelig for alle, der har forudsætninger svarende til HF- eller gymnasieniveau. Hvor det har været nødvendigt at anvende fagudtryk, der ikke er umiddelbart forståelige, har vi tilstræbt at tilføje en forklaring. Som yderligere hjælp for brugerne har vi indlagt krydsrefererende links mellem opslagene.

I en del af opslagene er der links til andre websteder af relevans for emnet. Herudover er der en Litteraturliste og en liste med Links til andre websteder.

Kopiering fra webstedet
Teksterne på dette websted er frit til rådighed, men skal ved videreformidling på tryk eller elektronisk være forsynet med henvisningen: "Kilde: www.geologi.dk/oliegas".

Ved videreformidling på tryk eller elektronisk af fotos, andet billedmateriale og grafik skal den kilde, der er angivet for materialet nævnes. For de få grafiske elementer, hvor der ikke er angivet kilde, benyttes henvisningen: "Kilde: www.geologi.dk/oliegas".

Ansvarsfraskrivelse
Indholdet af dette websted er udfærdiget i formidlings- og uddannelseshensigt og repræsenterer forfatternes opfattelse og forståelse. GEUS og forfatterne fraskriver sig ansvaret for enhver videre anvendelse af webstedet og dets indhold.